20 апреля, 2021

OMK

2020-2021 оқыў жылындағы ОМК дизими

 1. Биология
 2. Ботаника ҳәм өсимликлер физиологиясы
 3. Тоғай тухымгершилиги ҳәм нәлшилиги
 4. Тоғайшылық
 5. Биология
 6. Тәбийи дәрилик өсимликлер
 7. Тәбийи дәрилик өсимликлер
 8. Ботаника ҳәм өсимликлер физиологиясы
 9. Дала егинлериниң зрәәтин дәстрлеу
 10. Өсимликшилик
 11. Өсимликшилик
 12. Дәнли егинлерди жетистириўде иновациялық технологиялар
 13. Өсимликшилик
 14. Өсимликшилик ҳәм пахташылық
 15. Фармокопея доривор ўсимликлари
 16. Агробиотехнология
 17. А\х егинлери цитологиясы ҳәм эмбрология
 18. Ғаўаша  селекциясы ҳәм тухымгершилиги
 19. От-жем егин.селекциясы ҳәм тухымгершилиги
 20. Генетика ҳәм биотехнология
 21. Хайуанлар генетикасы биотехнологиясы
 22. Акушерлик ҳәм ҳайўанларды жасалма өршитиў
 23. Зоогигена
 24. Койшылық ҳәм ешкишилик
 25. Койшылық ҳәм ешкишилик
 26. А\х хайуанлар этологиясы
 27. Шаруаш. хәм жипек тийкарлары
 28. Шаруаш. хәм жипек тийкарлары
 29. Ветеринария микробиологиря ҳәм иммунология
 30. Ветерн. акушерлгии
 31. Майда уй хайуанлардын жуғымсыз кеселликлери
 32. Оператив хирургия ҳәм топография анатомиясы
 33. Ветеринария генетикасы ҳәм өршитиў тийк
 34. Қарамалшылык
 35. Қусшылык
 36. А/х энтомологиясы
 37. А/х энтомологиясы
 38. Дәрилик өсимлик зыянкес ҳәм кеселликлери
 39. Өсимликлерди интеграциялық қорғаў
 40. Агрохимия ҳәм биосфера
 41. Пахташылықта агрохимия
 42. А/х егинлери зыянкеслериниң биологиясы
 43. Фитопатология
 44. Пахташылықта агрохимия
 45. Микология
 46. Өсимликлердиң карантин кеселликлери ҳәм зыянкеслери
 47. А/х  фитопатологиясы
 48. К/х  фитопатологиясы
 49. Улыўма фито ҳәм микробиология
 50. Улыўма энтомология ҳәм зоология
 51. Тоғай фитопатологиясы
 52. Фитопатология
 53. Өсимликлерди биологиялык қоргаў
 54. Эрозияшунослик
 55. Эрозиятаныў
 56. Агрохимия ва биосфера
 57. Өсимликлерди қорғаў
 58. Өсимликлерди қорғаў
 59. Тоғай энтомологиясы
 60. Өсимликлер имунитети
 61. Машина деталлары хам жойбарлау тийкарлары
 62. Машина деталлары хам жойбарлау тийкарлары
 63. Шаруашылықта механ ҳәм автомат-ў
 64. Машиналар исенимлиги онлаў тийк
 65. Аудит
 66. Аудит
 67. Аудит
 68. Киши бизнес хәм ис билерменлик
 69. Киши бизнес хәм ис билерменлик
 70. Баска тармақларда экономикалық анализлери
 71. Жер дузиў экономикасы
 72. Жер дузиў экономикасы
 73. Финанслық менеджмент
 74. Агробизнести    шөлкемлест.
 75. Агробизнести    шөлкемлест.
 76. А/х менежмент
 77. К/х менежмент
 78. А/х менежменти
 79. Бухгалтерия есабы ҳәм салыққа тртыў
 80. А/х бухгалтерия есабы ҳәм салыққа тартыў
 81. А/х бухгалтерия есабы ҳәм салыққа тартыў
 82. А/х бухгалтерия есабы ҳәм салыққа тартыў
 83. Эконом анализ
 84. Ишки аудит
 85. Фермер хожалыкларида бухалтерия хисоби
 86. Фермер хожалыкларида бухалтерия есабы
 87. А/х бухгалтерия есабы ҳәм салыққа тартыў
 88. Бухгалтерия есабы ҳәм салыққа тартыў
 89. А/х экономикасы
 90. А/х экономикасы ҳ. менежм. асослари
 91. Банклерде бухг есап
 92. Финанс есап халк стандартлары
 93. Басқа тармақ. бух. есабы. өзгешелик.
 94. Басқа тармақ. бух. есабы. өзгешелик.
 95. Қәнигелик кирисиў
 96. Суў хож. эконом.ҳ. менеж.
 97. Агробизнес те инновационлық хызмет
 98. Агробизнес шөлкем  ҳ. басқарыў
 99. Экономикалық география
 100. Экономикалық география
 101. А/х  эконом
 102. А\х өним сақлаў ҳәм д.и.техн.станд.метр.ҳәм сертиф.тийк
 103. Дәслепки шарапшылық
 104. Дәслепки шарапшылық
 105. Гидромелиоратив системалардан пайд
 106. Гидромелиоратив системалардан пайд
 107. Гидромел жумысларын шөлкемдес
 108. Егинлерди суўғарыў ҳәм суўғарыў системада пайдаланыў
 109. Гидрометрия
 110. Табийий суўлар сапасын жақсылаў
 111. Табийий суўлар сапасын жақсылаў
 112. Курылыс материаллары. Тийкар ҳәм фундамент
 113. Курылыс материаллары ҳәм металлар техн
 114. Жерлер рекультивациясы ҳәм оны қорғаў
 115. Жерлер рекультивациясы ҳәм оны қорғаў
 116. Инженерлик конструкция
 117. Инженерлик конструкция
 118. Инженерлик конструкция
 119. Суў ресурсларынан толық пайдаланыў
 120. Суў ресурсларынан толық пайдаланыў
 121. Суў ресурсларынан басқарыў
 122. Грунтлар механикасы тийкар ҳам фундаменти
 123. Мелиорация ҳәм жер дүзиў
 124. Қурғақлық гидрологиясы
 125. Ирригация ҳам мелиорация
 126. Ирригация ҳам мелиорация
 127. Ирригация ҳам мелиорация
 128. Егинлерди сууғарыў ҳәм суўғарыў систем
 129. Суў ресурларыннан толык пайдаланыў
 130. Суў ресурларыннан толык пайдаланыў
 131. Гидромел жумысларын шолкемлестириў технологиясы
 132. Дене-тәрбия ҳәм спорт
 133. Дене-тәрбия ҳәм спорт
 134. Дене-тәрбия ҳәм спорт
 135. Пуқаралық жәмийет
 136. Өзбекстанды раўажландырыў стратегиясы: Пуқаралық жәмийет
 137. Өзбекстанның  ең жаңа трийхы
 138. Кәсиплик психология
 139. Кәсиплик психология
 140. Пуқаралық жәмийет
 141. Өзбекстанның  ең жаңа трийхы
 142. Қәнигеликке кирисиў
 143. Пиллелерди таярлаў ҳәм дәслепки ислеў бериў
 144. Пиллелерди таярлаў ҳәм дәслепки ислеў бериў
 145. Тут кеселликлери ҳәм зыянкеслери
 146. Тут кеселликлери ҳәм зыянкеслери
 147. Микробиология
 148. Микробиология
 149. Зоология
 150. Микробиолгоигя ҳәм микология
 151. Балықлар физиологиясы
 152. Балықлар биологиясы
 153. Балықлар биологиясы
 154. Балықлар экологиясы ҳәм қоршаған орталыкты қорғаў
 155. Балықлар экологиясы ҳәм қоршаған орталыкты қорғаў
 156. Балықшылықты ңәсилшилик иси
 157. Лимнология
 158. Узбек-тили
 159. Рус тили
 160. Инглиз-тили
 161. Инглиз-тили
 162. Амелий шет тили
 163. Инглиз-тили
 164. Инглиз-тили
 165. Инглиз-тили
 166. Инглиз-тили
 167. Инглиз-тили
 168. Инглиз тили
 169. Амелий шет тили
 170. Мамлекетлик тилде ис жургизиу
 171. Мамлекетлик тилде ис жургизиу
 172. Қаракалпак тили
 173. Физика
 174. Органик Хамия
 175. Мийўешилик ҳәм сабзоватшылық
 176. Кем тарқалған сабзова  тегинлерин жетистириў
 177. Мийўе сабзоват егинлери селекциясы ҳәм тухымгершилиги
 178. Жер ҳуқуқы
 179. Жер ҳуқуқы
 180. Жер дүзиўдиң жойбарлаӯдың автоматласқан системасы
 181. Жер ҳуқуқы
 182. Бина ҳәм имаратлар кадастры
 183. Геоахбарот тизимлари асослари

2019-2020 оқыў жылындағы ОМК дизими

 Өсимликшилик, тоғайшылық ҳәм дәрилик өсимликлер кафедрасы

 1. Биология
 2. Өсимликшилик
 3. Өсимликшилик
 4. Биология
 5. Осимликшунослик ва пахтачилик
 6. Ботаника ҳәм суў өсимликлери
 7. Ботаника ҳәм өсимликлер физиологиясы
 8. Ботаника ҳәм өсимликлер физиологиясы ққ
 9. Ботаника ҳәм өсимликлер физиологиясы
 10. Дәнли егинлер биологиясының илимий тийкарлары
 11. Дәнли егинлерди жетистириўде иновациялық технологиялар
 12. Исшт кастпи ийлеу
 13. Өсимликшилик
 14. Өсимликшилик ҳәм пахташылық ққ
 15. Доривор усимликлар биологиясы ва экологиясы
 16. Доривор усимликлар биологиясы ва экологиясы
 17. Дала егинлеринин зураатин дастурлеу
 18. Дәрилик өсимлик флора ҳәм систематикасы
 19. Дәрилик өсимлик флора ҳәм систематикасы
 20. Дәрилик өсимлик флора
 21. Кобрак технологисы
 22. Дәрилик өсимликлер шийки затларын таярлаў, сақлаў ҳәм дәслепки қайтаислеў
 23. Фармакогнозия
 24. Фармакогнозия
 25. Кобрак етиштириш
 26. Дарилик осимликлер ресурслары хам оларды коргау
 27. Дарилик осимликлер ресурслары хам оларды коргау
 28. Исши касипти ийелеу
 29. Тутшылыкта илимий изланиш асаслари

Дийханшылық, аўыл хожалығы егинлери селекциясы ҳәм тухымгершилиги

 1. А\х егинлери цитологиясы ҳәм эмбрология
 2. А/х биотехн ва микробилогиси
 3. Майлы егинлер селекциясы хам тукымгершилик
 4. А/х биотехн ва микробилогиси

Зооинженерия ҳәм ветеринария

 1. Генетика ҳәм биотехнология
 2. Зоогигиена ҳәм ветеринария санитария
 3. Зоогигена
 4. Ветеринария тийкарлары
 5. Шаруашылыкта илимий изертлеу принциплери хам усыллары
 6. А\х ҳайўанлардың минез кулқы
 7. Шаруаш\та насилшилик иси
 8. Ҳайуанлар анатомиясы
 9. Қояншылық ҳәм шаруашылық мамық тери
 10. Ветиринария тийкарлары
 11. Шошкашылык
 12. Ҳайуанлар физиологиясы
 13. Ветиринария мадинияты
 14. Шаруашылық тийкарлары
 15. Ветеринария норматив хужжатлар
 16. Ветеринария юристпруденсия ва менежмент
 17. Генетика оршитиу
 18. Қарамалшылык
 19. Қарамалшылык
 20. Қусшылық
 21. Пал харрешилик
 22. А/х ҳайуанларын оршитиу
 23. Қарамалшылык

Агрохимия, өсимликлерди  қорғаў ҳәм карантини

 1. Энтомология ҳәм өсимликлерди зыянкес интеграциялық қорғаў
 2. Энтомология ҳәм өсимликлерди зыянкес интеграциялық қорғаў
 3. Энтомология ҳәм өсимликлерди зыянкес интеграциялық қорғаў
 4. А/х энтомологиясы
 5. Дәрилик өсимлик зыянкес ҳәм кеселликлери
 6. Өсимликлерди интеграциялық қорғаў
 7. К\х энтомодлогиси
 8. Тоғай энтомологиясы
 9. Өсимликларни зарарли уйғинлашаган кимоя килиш
 10. Арнаулы панлерди окытыу методикасы
 11. Топрак билогиясы
 12. Топрак билогиясы узб
 13. Мелиоратив топрактаныу хам топракты коргау
 14. Мелиоратив топрактаныу хам топракты коргау
 15. Өсимликлер имммунитети
 16. Осимликлерди қорғау
 17. Кенелер, немотодлар, кемириушилер хам оларга карсы гурес илажлары
 18. Кенелер, немотодлар, кемириушилер хам оларга карсы гурес илажлары узб
 19. Улыўма фито ҳәм микробиология
 20. Фитопатология
 21. Фитопатология
 22. Фитопатология
 23. Фитопатология
 24. Фитопатология
 25. Фитопатология
 26. Осимликлер карантин зыйанкеслери
 27. Осимликлер карантин зыйанкеслери
 28. Техник экинлар касллиаклари
 29. Техник экинлар касллиаклари
 30. Улыума энтомология
 31. А\х онимлерин саклаудагы зыйанкеслерге карсы гурес
 32. Төгин қолланыў системасы
 33. Милоратив тупрокшинослик ва тупрокни кимоя килиш
 34. Өсимликлерди чимиялык қорғау ҳам таксикология тийкар
 35. Усимликларни қимоя қилиш
 36. Өсиликлер имунитети
 37. Өсимликлерди Қорғау
 38. Осимликлерди биологиялык коргау

А\Х механизацияластырыў

 1. А/х механиз.ҳәм автомат. узб
 2. Ишки касипди ийелеу ққ
 3. А/х механиз.ҳәм автомат.
 4. Ишки касипди ийелеу
 5. Ишки касипди ийелеу узб
 6. Деҳқоншиликда муҳандислик тизилири

Агробизнес ҳәм инвестициялық хызмет

 1. Аудит
 2. Аудит
 3. Киши бизнес хәм ис билерменлик узб
 4. Киши бизнес хәм ис билерменлик
 5. Жер ресурслары экономикасы
 6. Эконом теория
 7. Салык хам салыкка тартыу
 8. Финанс базары хам инвестицтялар
 9. Эконом теория
 10. Финанс анализ
 11. Эконом анализ
 12. Аграр сектор кәрх. басқарыў есбы
 13. Ишки аудит
 14. Финанслык есаб хам есабаты
 15. Балықш. бухгалтерия есабы ҳәм салық
 16. А/х бухгалтерия есабы ҳәм салыққа тартыў
 17. А/х бухгалтерия есабы
 18. Эконом теория узб
 19. Эконом теория
 20. А/х экономикасы
 21. А/х экономикасы узб
 22. Агрологистика
 23. А/х менежменти
 24. К\х межимент
 25. Кишлок хужалигин ташкил етиш
 26. А\х ондирисин шолкемлестиру
 27. Агрологистика
 28. Аграр сиясат хам азык аукат кауипсизлиги
 29. Экономикалык география
 30. А/х экономикас менежменти
 31. Финанс базары
 32. А/х инфраструктурасы

А\х өнимлерин сақлаў ҳәм қайта ислеў технологиясы

 1. А/х онимлериниң биохимиясы
 2. А\х өним сақлаў ҳәм д.и. қдаклау хам қадақлау материяллары
 3. Кишлок хожалик маҳсулотларди сесорик бахалау
 4. Пахта хамашёсини таййорлаш саклаш ва дас кайта иш техн
 5. А/х онимлери сапасын сесорик бахалау
 6. К/х маҳсулот саклаш ва дас ишлауда кадак ва кадаклаш материаллары
 7. Илдиз меваларни сак ва дас ишлаш техн
 8. Тамыр мийуелилерди саклау хам дас ис техн
 9. Мийуе-овощларды уйшараятында консервалаў
 10. Мийуе-овощларды уйшараятында консервалаў
 11. Стандартластырыу метрология хам сертификатлау тийк
 12. Стандартлаш метрология ва сертификатлаш
 13. Сүт ҳәм гөш өнимлерин сақлаў ҳәм дәслепки ислеўтехн
 14. Сүт ҳәм гөш өнимлерин сақлаў ҳәм дәслепки ислеўтехн узб
 15. Мийуе овощларды сақлаў ҳәм қайта ислеўтехн
 16. Мийуе овощларды сақлаў ҳәм қайта ислеўтехн узб
 17. А\х өним сақлаў ҳәм д.и.техн.станд.метр.ҳәм сертиф.тийк
 18. А\х өним сақлаў ҳәм д.и.техн.станд.метр.ҳәм сертиф.тийк узб
 19. А\х өним сақлаў ҳәм д.и.техн
 20. А\х өним сақлаў ҳәм д.и.техн
 21. Пахта шийки затын саклау хам дас қайта ислеу тех
 22. А\х өним сақлаў ҳәм д.и.техн.станд.метр.ҳәм сертиф.тийк

Мелиорация ҳәм суў хожалығында инвестициялық хызмет

 1. Насос хам насос станциялары
 2. Табийи суўлар сапасын жақсылаў
 3. Табийи суўлар сапасын жақсылаў
 4. Курылыс материаллары. Тийкар ҳәм фундамент
 5. Курылыс материаллары ҳәм металлар техн
 6. Инженерлик конструкция
 7. Суў ресурсларынан басқарыў
 8. Мелиорация ҳәм жер дүзиў
 9. Суу хожалыгы хам мелиорацига кирисиу
 10. Гидротехника курылыслары
 11. Гидромимелиротция ишларни ташкиллаштириш
 12. Гидромелтроация жумысларын шолкемлестириу тех
 13. Гидротехника иншоотлари

Гуманитар каф

 1. Дене-тәрбия ҳәм спорт
 2. Дене-тәрбия ҳәм спорт
 3. Валиялогия
 4. Пуқаралық жәмийет
 5. Филосопия
 6. Дин таныу
 7. Өзбекстанды раўажландырыў стратегиясы: Пуқаралық жәмийет(өзб)
 8. Өзбекистан тарихи
 9. Сотсология

Балықшылық хам жипекшилик

 1. Қәнигеликке кирисиў
 2. Тутшылыкда илимий излениу
 3. Жипек қурты селекциясы
 4. Тутшылықта биотехнология
 5. Тутшылықта биотехнология узб
 6. Жипекшилик тийкарлары
 7. Балықлар морфологиясы
 8. Балықлар морфологиясы
 9. Балықлар физиологиясы
 10. Балықлар физиологиясы ққ
 11. Балықлар биологиясы
 12. Балықлар биологиясы
 13. Балықлар экологиясы ҳәм қоршаған орталыкты қорғаў узб
 14. Балықлар экологиясы ҳәм қоршаған орталыкты қорғаў
 15. Санитар гидробиологисы
 16. Балықшылық
 17. Генетика ҳәм биотехнология
 18. Генетика ҳәм биотехнология узб

Тиллер

 1. Инглиз-тили
 2. Инглиз-тили
 3. Амелий шет тили
 4. Инглиз-тили
 5. Инглиз тили
 6. Амелий шет тили

Матиматика,физика, Химия кафедрасы

 1. Химия
 2. Хайуанлар биохимиясы
 3. Аналитик, физколлоид
 4. Химия
 5. Химия
 6. Химия
 7. Органикалык химия
 8. Математика
 9. Жоқары математика
 10. Математикалык усыллар хам модиллер
 11. химия

Мийўе кафедрасы

 1. Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў
 2. Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў
 3. Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў
 4. Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў
 5. Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў узб
 6. Сабзоватшылықта илимий изертлеў методлары
 7. Сабзоватшылық
 8. Мийуешилик хам бау бағшылык
 9. Мийуешилик
 10. Сабзаводшылык
 11. Мийуешилик хам сабзавотшылык
 12. Мевачилик ва сабзавотчилик

Жер кадастры ҳәм жерден пайдаланыӯ

 1. Жер кадастри
 2. Жер дүзиӯди жойбарлаӯ
 3. Картография
 4. Картография
 5. Фотограметрия ҳәм жерден аралықты зондлаӯ
 6. Жерден пайдаланыӯ тийкарлары
 7. Жерден пайдаланыӯ тийкарлары узб
 8. Иҳота дарахтлар полосаларын лойҳлаш
 9. Коргаушы тереклер полосаларын жойбарлау
 10. Давлат шахарсозлик кадастры
 11. Мамлекетлик кала курылысы
 12. Жер дүзиӯдиң теориялық тийкарлары
 13. Жер жузиу
 14. Жер жузиу
 15. Инженерлик геодезия
 16. Инженерлик геодезия ҳәм топографиялық сызылма
 17. Геодезия
 18. Фотограметрия ҳәм жерден аралықты зондлаӯ
 19. Жер дузиуди жойбарлаудын автоматласкан
 20. Геоахборот система хам технологиялары
 21. Территорияны инженерлик үскенелеӯ
 22. Ер кадастри
 23. Ер ҳуқуқи
Russian Russian Uzbek Uzbek